Zagotavljanje kakovostnih izdelkov in storitev uporabnikom ob stalni skrbi za zaščito, zdravje in varnost in vseh zaposlenih in samih uporabnikov naših izdelkov in storitev, predstavlja nepogrešljivi moto poslovanja organizacije »A.M Montaža« DOO Maribor in vtkano je v način razmišljanja in vedenja vseh zaposlenih.

Takšen pristop poslovanju predstavlja osnovo uspešnemu usmerjanju vseh poslovnih dejavnosti na vseh ravneh upravljanja in operativnih strokovnih poslov zaradi uresničevanja naslednje Politike IMS-ja.

 

ODNOS DO UPORABNIKOV

Kakovost dobavljenih izdelkov in opravljenih storitev – kupcem zagotavlja vse prednosti le-teh;

Izpolnjevanje vseh realnih in objektivnih zahtev uporabnikov in kadar koli je to mogoče uporaba načela „ in storiti nekaj več “, s čimer se pri njih gradi zaupanje;

Zadovoljstvo uporabnikov z dostavljenimi izdelki in zagotovljenimi storitvami se mora stalno povečevati;

Spodbujanje proaktivnih partnerskih odnosov z vsemi uporabniki na podlagi medsebojnega zaupanja in lojalnosti, z dolgoročnim ciljem, da dobri stiki ostajajo kot priložnost za novo uspešno sodelovanje.

 

ODNOS DO ORGANIZACIJE

Nenehna, nadzorovana rast in razvoj »A.M Montaža« DOO Maribor z optimizacijo stroškov;

Uporaba mednarodnih standardov v poslovanju s stalnim izboljševanjem delovnih pogojev in procesov;

Izgradnja poslovne podobe organizacije s stalnim spremljanjem in uporabo trenutnih trendov v kovinsko-predelovalni in metalurški industriji, s čimer se omogoča operativnost poslovnih odzivov na najviše zahteve trga.

 

ODNOS DO ZAPOSLENIH

Zaposleni so najpomembnejši vir in pri njih se razvija občutek varnosti, zvestobe in pripadnosti organizaciji »A.M Montaža« DOO Maribor;

Spoštujemo individualnost vsakega posameznika in aktivno spodbujamo timsko delo;

Stalno vlagamo v razvoj zaposlenih s pomočjo usposabljanja in izobraževanja s ciljem povečevanja specialis-tičnega znanja.

 

ODNOS DO OKOLJA

Pri vseh poslovnih dejavnostih organizacija »A.M Montaža« DOO Maribor, izpolnjuje in izvaja vse predpise in zakone o varstvu okolja in delovnega okolja;

V organizaciji »A.M Montaža« DOO Maribor, se izvaja organizirano in načrtovano upravljanje materialov, ki se obravnavajo kot odpadki ali za reciklažo – tako na upravnem sedežu kot v delavniškem odelku in na vseh lokacijah, kjer se izvajajo dela.

 

ODNOS DO VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV / UPORABNIKOV IZDELKOV – STORITEV

V vseh uveljavljenih poslovnih procesih organizacije »A.M Montaža« DOO Maribor, stremimo k izolaciji po­tencialnih mest tveganj za varnost in zdravje zaposlenih in vseh prizadetih strani s ciljem onemogočanja na-stanka incidentov in ostalih neželenih dogodkov;

Optimalno obvladujemo varnostna in zdravstvena tveganja zaposlenih s ciljem njihovega odpravljanja ali zmanjšanja vpliva na sprejemljivo raven.

 

ODNOS DO DOBAVITELJEV

Razvijanje partnerskih odnosov z dobavitelji in drugimi prizadetimi stranmi in njihovo neposredno in posre-dno vključevanje v delo s ciljem prispevati k učinkovitosti in učinkovitosti integriranega sistema upravljanja;

 

Vsi zaposleni v »A.M Montaža« DOO Maribor so seznanjeni s to Politiko in imajo jasno predstavo o ideji o zastavljenih ciljih.

Ta Politika je dostopna in javna, da vse prizadete Strani lahko jasno vidijo strateške opredelitve organizacije »A.M Montaža« DOO Maribor.

Periodično se obravnava in preverja (najmanj enkrat letno) z zaposlenimi, morebitne spremembe pa bodo takoj objavljene.

Maribor 01. 06. 2019                                                                                                                  

»A.M Montaža« DOO Maribor

 Direktor Aleksander Muhi